Regulamin Szkoleń w DATEXA sp. z o.o.

 

§ 1 Organizator szkolenia

Organizatorem szkoleń z zakresu oklejania samochodów, przyciemniania szyb, autodetailingu jest DATEXA sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie, ul. Graniczna 61, 62-081 Przeźmierowo, NIP: 7831670391, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000383170, zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.30/00311/2016 , adres email: szkolenia@datexa.com, nr telefonu: 61 226 14 66 (zwany dalej „Organizatorem” lub „DATEXA”).

§ 2 Uczestnik szkolenia

Uczestnikiem szkolenia organizowanego przez DATEXA jest każda osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, tj. zamawiająca uczestnictwo w szkoleniu w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej także Konsument) albo osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która uczestniczy w szkoleniu lub która otrzymała potwierdzenie rejestracji na szkolenie.

§ 3 Oferta szkolenia

Program szkoleń wraz z terminarzem i miejscem odbywania się szkoleń oraz cennikiem za poszczególne szkolenia znajduje się na stronie: www.szkolenia.datexa.com . Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do programu szkoleń, ich terminu lub czasu trwania.

§ 4 Warunki uczestnictwa

 1. Celem zapisania się na szkolenie, osoba zainteresowana zobowiązana jest do rejestracji na szkolenie za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie: www.szkolenia.datexa.com . Warunkiem rejestracji jest m.in. spełnienie przez Uczestnika lub Zgłaszającego następujących warunków technicznych:
  1. posiadanie dostępu do komputera/ urządzenia mobilnego z jakimkolwiek systemem operacyjnym, takim jak np. Windows lub Linux lub Mac OS z dostępem do Internetu obsługujący przeglądarki internetowe typu m.in. : Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, Safari,
  2. aktywny adres e-mail.
 2. Rejestracji może dokonać osoba, która będzie uczestniczyła w szkoleniu lub osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jako zgłaszająca pokrywa koszty udziału Uczestnika w szkoleniu (dalej „Zgłaszający”).
 3. Warunkiem wpisu na listę uczestników jest wpłata zaliczki na poczet szkolenia albo od razu całości opłaty za szkolenie. Z chwilą wpłaty dochodzi do zawarcia umowy.
 4. Uczestnik lub Zgłaszający jest zobowiązany uiścić całość opłaty za szkolenie najpóźniej w terminie na 21 dni przed datą szkolenia. W przypadku wpłaty całości opłaty w momencie rejestracji, Uczestnik lub Zgłaszający otrzymuje 5% rabatu na szkolenie.
 5. Po pomyślnej rejestracji na szkolenie (w tym wpłacie zaliczki albo całości opłaty za szkolenie), Uczestnik lub Zgłaszający otrzyma potwierdzenie rejestracji na szkolenie.
 6. W sytuacji gdy rejestracji dokonuje Zgłaszający, musi posiadać on zgodę Uczestnika na udział w szkoleniu oraz na przekazanie Organizatorowi jego danych osobowych niezbędnych do rejestracji (tj. imię i nazwisko Uczestnika, nr telefonu, adres email). Rejestracja Uczestników przez Zgłaszającego jest równoznaczna z oświadczeniem Uczestników, że wszyscy Uczestnicy zapoznali się z treścią Regulaminu i go akceptują oraz będą go przestrzegać, a także wyrazili zgodę na przekazanie Organizatorowi swoich danych osobowych i ich przetwarzanie w celu wykonania umowy.
 7. Liczba miejsc dla Uczestników w danym szkoleniu jest ograniczona. W sytuacji braku miejsca na wybrane przez Uczestnika lub Zgłaszającego szkolenie, Uczestnik po wpłacie zaliczki zostanie wpisany na listę rezerwową. W przypadku zwolnienia miejsca, najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia Uczestnik lub Zgłaszający otrzyma potwierdzenie rejestracji na szkolenie. Jeżeli miejsce się nie zwolni, Uczestnik jest automatycznie wpisany na listę uczestników następnego szkolenia o takiej samej tematyce.
 8. Uczestnik zobowiązuje się stosować do wymagań niniejszego Regulaminu, jak również do zasad bezpieczeństwa i instrukcji przedstawicieli Organizatora.

§ 5 Odwołanie szkolenia

 1. Szkolenie może zostać odwołane z przyczyn niezależnych od Organizatora lub w przypadku braku minimalnej liczby Uczestników na dane szkolenie. W takim wypadku Organizator poinformuje Uczestnika lub Zgłaszającego telefonicznie oraz drogą mailową o odwołaniu szkolenia.
 2. Gdy odwołanie szkolenia nastąpi z przyczyn określonych w ust. 1 powyżej, Organizator zaproponuje Uczestnikowi lub Zgłaszającemu do wyboru inny termin szkolenia lub zwrot opłaty za szkolenie.
 3. Informacja o odwołaniu szkolenia ze względu na brak minimalnej liczby Uczestników zostanie przekazana Uczestnikowi lub Zgłaszającemu co najmniej na 7 dni przed planowanym szkoleniem.

§ 6 Opłaty

 1. Szkolenia mogą być odpłatne lub nieodpłatne. Szczegółowe informacje o odpłatności lub nieodpłatności szkoleń podane są na stronie: www.szkolenia.datexa.com. Opłaty podane są w złotych polskich w kwocie brutto.
 2. Opłata za odpłatne szkolenie obejmuje między innymi: narzędzia do aplikacji folii, materiał do ćwiczeń, lunch i napoje, zdjęcia ze szkolenia, dyplom.
 3. Opłata za szkolenie nie obejmuje innych materiałów czy usług niż wymienione w ust. 2 powyżej, w tym w szczególności nie obejmuje dojazdu do miejsca szkolenia oraz noclegów dla Uczestników, chyba że Organizator wskaże inaczej w ofercie.
 4. DATEXA nie zapewnia organizacji dojazdu do miejsca szkolenia.
 5. DATEXA nie zapewnia organizacji noclegów.
 6. Opłatę za udział w szkoleniu można uiścić wyłącznie przelewem tradycyjnym lub szybkim przelewem internetowym PayU.
 7. Organizator wystawi każdemu z Uczestników rachunek fiskalny z tytułu uiszczenia opłaty w szkoleniu, a na prośbę Uczestnika wystawi fakturę zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

§ 7 Prawa autorskie

 1. Zabronione jest nagrywanie szkoleń za pomocą jakichkolwiek urządzeń audiowizualnych np. dyktafonów, telefonów, kamer, aparatów fotograficznych bez zgody prowadzącego i Organizatora. W przypadku zarejestrowania przebiegu szkolenia mimo zakazu, Uczestnik zobowiązany jest do usunięcia zarejestrowanego obrazu lub dźwięku w obecności przedstawiciela Organizatora.
 2. Materiały szkoleniowe wręczane Uczestnikom chronione są prawem autorskim. Rozpowszechnianie lub ich udostępnianie osobom trzecim jest zabronione.

§ 8 Odstąpienie od umowy

 1. Uczestnik będący Konsumentem w terminie 14 dni od zawarcia umowy może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Celem odstąpienia od umowy należy poinformować o tym Organizatora (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną), przy czym aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby informacja o odstąpieniu od umowy została wysłana przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. . Przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednakże skorzystanie z niego nie jest obowiązkowe. Organizator zwraca Uczestnikowi będącemu Konsumentem całość otrzymanego świadczenia w terminie do 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki użył Uczestnik będący Konsumentem i na te same dane.
 2. Uczestnik lub Zgłaszający może zrezygnować ze szkolenia bez ponoszenia kosztów, o których mowa w ustępach ust. 3 -5 poniżej w terminie 30 dni przed dniem szkolenia. W takim przypadku osoba wpisana na listę uczestników ani Zgłaszający nie będzie obciążona przez Organizatora kosztami. Organizator zwraca takiemu Uczestnikowi lub Zgłaszającemu całość otrzymanego świadczenia w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki użył Uczestnik lub Zgłaszający i na te same dane.
 3. Brak uiszczenia przez Uczestnika niebędącego Konsumentem lub Zgłaszającego niebędącego Konsumentem całości opłaty na 21 dni przed datą szkolenia jest jednoznaczne z odstąpieniem przez Uczestnika lub Zgłaszającego od umowy. W takim przypadku Uczestnik jest zobowiązany do zapłaty kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy w wysokości wpłaconej zaliczki. Kara umowna jest wymagalna w dniu odstąpienia od umowy. Uczestnik/Zgłaszający jednocześnie wyraża zgodę, aby wpłacona zaliczka została zaliczona na poczet kary umownej.
 4. Uczestnik niebędący Konsumentem lub Zgłaszający niebędący Konsumentem, który odstąpi od umowy (rezygnacja) w terminie na 7 dni przed datą szkolenia, zobowiązany jest do zapłaty kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy w wysokości 50% opłaty za dane szkolenie. Kara umowna jest wymagalna w dniu odstąpienia od umowy. Uczestnik jednocześnie wyraża zgodę, aby wpłacona opłata została zaliczona na poczet kary umownej.
 5. Uczestnik niebędący Konsumentem lub Zgłaszający niebędący Konsumentem, który odstąpi od umowy (rezygnacja) w terminie krótszym niż 7 dni przed datą szkolenia, zobowiązany jest do zapłaty kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy w wysokości 100% opłaty za dane szkolenie. Kara umowna jest wymagalna w dniu odstąpienia od umowy. Uczestnik jednocześnie wyraża zgodę, aby wpłacona opłata została zaliczona na poczet kary umownej. Uczestnik lub Zgłaszający może jednak wskazać najpóźniej na dwa dni przed szkoleniem inną osobę, która zajmie jego miejsce, przy czym Uczestnik ponosi koszty udziału tej osoby w szkoleniu. Osoba wskazana przez Uczestnika ma obowiązek podania danych tego samego rodzaju, jakie podawał Uczestnik przy rejestracji.

§ 9 Reklamacje

 1. Reklamacje będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej przesłane na adres mailowy biuro@datexa.com, w terminie 14 dni od daty zakończenia szkolenia.
 2. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane kontaktowe osoby reklamującej, przedmiot i termin szkolenia, szczegółowe opisanie szkolenia, powód reklamacji i uzasadnienie.

§ 10 Ochrona danych osobowych. Zgoda na wykorzystanie wizerunku.

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników lub Zgłaszających jest DATEXA sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie, ul. Graniczna 61, 62-081 Przeźmierowo, NIP: 7831670391, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000383170.
 2. Wszelkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe podane przez Uczestnika lub Zgłaszającego zawarte w formularzu rejestracyjnym i objęte zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania umowy, tj. w szczególności stworzenia listy Uczestników, rozliczenia transakcji z tytułu szkolenia, sporządzenia dyplomów uczestnictwa oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej umowy.
 4. Uczestnikom przysługują następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do żądania usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 5. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest polityka prywatności.
 6. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku ewentualnie ujętego w trakcie szkoleń w materiałach promocyjnych i informacyjnych Organizatora.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. W trakcie rejestracji na szkolenie, Uczestnik lub Zgłaszający zobowiązany jest do akceptacji niniejszego Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych celem wykonania umowy szkolenia. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu i obowiązuje wszystkich Uczestników oraz Zgłaszających.
 2. Wszystkie szkolenia organizowane przez organizatora mają charakter zamknięty i nie stanowią imprez masowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2009 o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2017.1160 tj. z późn. zm.).
 3. Organizator oświadcza, że treści przekazane w trakcie szkolenia mają charakter edukacyjny oraz Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników szkolenia lub osób trzecich na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany wprowadza się poprzez zamieszczenie nowego brzmienia Regulaminu na stronie:  www.szkolenia.datexa.com . Zmieniony Regulamin ma zastosowanie do umów zawartych po dacie opublikowania zmian.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 6. Organizator nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. 2016 poz. 1823 z późn. zm.)
 7.  Regulamin obowiązuje od dnia 02 stycznia 2019
Nasze doświadczenie
NA RYNKU OKLEJANIA AUT 22 LATA
MONTAŻ ZMIANA KOLORU 12 LAT
MONTAŻ FOLIE OCHRONNE 9 LAT
SZKOLENIA 7 LAT
Informacje
Autoryzowany dystrybutor Xpel

Korzystamy z wiedzy i doświadczenia najwyższej klasy specjalistów związanych z ochroną i koloryzacją powłok lakierniczych. Od wielu lat współpracujemy z marką Xpel, będąc ich autoryzowanym dystrybutorem posiadamy wiedzę oraz doświadczenie, które pozwalają kształcić i certyfikować specjalistów z zakresu profesjonalnej aplikacji folii ochronnych i koloryzujących.

Xpel - najwyższa jakość

Różnica jakościowa najbardziej widoczna jest podczas użycia wzorów dedykowanych, które wycinane są przez ploter przy użyciu oprogramowania DAP. Każdy wzór przed wdrożeniem do użycia jest ręcznie rysowany i kilkukrotnie testowany. W połączeniu z folią wysokiej jakości daje to gwarancję perfekcyjnie zabezpieczonego samochodu.

Szkolenia - po co?

Rosnące zapotrzebowanie na profesjonalnych aplikatorów folii ochronnej w branży cardetailingu skutkuje powstaniem niszy, w której wiele firm szuka swojego miejsca. Szkoląc się pod okiem profesjonalistów, możesz być pewny swojego sukcesu, a czas i energia zainwestowane w szkolenie, będą procentować.

Szkolenia - dla kogo?

Pakiety naszych szkoleń dostosowane są pod potrzeby nowych, oraz zaawansowanych kursantów, bądź osoby posiadające wiedzę i doświadczenie jako aplikatorzy folii. Korzystając z doświadczenia naszych szkoleniowców zwiększysz aktualnie posiadaną wiedzę, bądź zdobędziesz nowe umiejętności, które pozwolą Tobie rozpocząć pracę jako certyfikowany specjalista / aplikator folii Xpel.